IT Security Kompas: Handvatten en tools om het securityniveau te verhogen.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hierbij ontvang je de algemene voorwaarden van IT Security Kompas. Onze contactgegevens vind je in onze Privacyverklaring

We zijn graag helder over onze werkwijze en houden de voorwaarden lekker compact.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, leveringen en diensten van IT Security Kompas ongeacht of het maatwerk opdrachten zijn of rapportages die zijn gegenereerd door het IT Security Kompas of andere diensten. In aanvulling op de algemene voorwaarden kunnen in een specifieke offerte aanvullende voorwaarden tussen jou en IT Security Kompas worden afgesproken.  IT Security Kompas werkt uitsluitend voor bedrijven. Alle overeenkomsten zijn zakelijke leveringen.

Onlinediensten

Voor de onlinediensten geldt dat we vooraf de prijs ex BTW benoemen. De prijs zoals opgenomen in de shop is leidend, tenzij er een overduidelijke blunder op de pagina staat. Dan weet jij zelf ook wel dat het niet klopt. We vinden het fijn als je dat bij ons meldt en belonen je daar graag voor.

Bij het kopen van de onlinedienst in de shop ga je een overeenkomst aan met IT Security Kompas. De vragenlijst wordt direct na het plaatsen van jouw bestelling digitaal aan jou beschikbaar gesteld. Er is daarom geen mogelijkheid voor het annuleren c.q. herroepen van de onlinedienst, nadat de factuur is verzonden.

De rapportages zijn een gestandaardiseerde output op basis van de door jou gegeven antwoorden. Als je naast de rapportage advies wilt of hulp bij de uitvoering van de gegenereerde adviezen kun je hiervoor een offerte opvragen.

We bieden de mogelijkheid om een abonnement af te sluiten. Hiermee heb gedurende je abonnement toegang tot je eigen account bij IT Security Kompas. Het abonnement sluit je online af voor de duur van één jaar met automatische verlenging voor telkens één jaar. Je kunt het abonnement opzeggen door het sturen van een email aan administratie@itsecuritykompas.nl / het invullen van het contactformulier voorzien van jouw gegevens en het bericht opzegging abonnement. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 1 maand voorafgaand aan de verlengingsdatum.

Adviesdiensten en uitvoering van adviezen

Voor alle adviesdiensten wordt vooraf een prijsopgave (ex BTW) gegeven, dit kan zijn telefonisch, per mail of op andere wijze. Als in de prijsopgave expliciet schriftelijk is bevestigd dat er sprake is van een vaste prijsafspraak, dan is dit ook echt een all-in vaste prijs. Met ‘all-in’ bedoelen we voor de adviesdienst die in dezelfde offerte is beschreven. Het kan natuurlijk voorkomen dat je gaandeweg graag aanvullend advies wilt hebben of een deel van het advies wilt laten uitvoeren. Daarvoor geldt een meerprijs en ook op de aanvullende diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Als er geen sprake is van een vaste prijs, geldt het afgesproken dagtarief, danwel het gangbare uurtarief.

Voor de geleverde adviesdiensten ontvang je maandelijks achteraf een factuur per email. Eventuele kosten van andere partijen zoals de inhuur van een auditor of certificerende instantie worden eveneens aan u doorbelast. Vanzelfsprekend ontvang je een specificatie van de doorbelaste kosten. Als we dit vooraf afspreken ontvang je op jouw verzoek ook een specificatie van de gewerkte uren.

Betaling

Voor de onlinediensten betaal je direct bij het plaatsen van je bestelling via online bankieren. Na het voltooien van de betaling ontvang je de factuur per email.

Voor alle werkzaamheden die op factuurbasis worden verricht geldt een betaaltermijn van maximaal 14 dagen. Uiteraard mag je ook sneller betalen, we hebben ons werk dan tenslotte al voor jou gedaan.

Heb je vragen over de factuur, laat het ons dan binnen 14 dagen weten. Als je na 14 dagen niet betaald hebt, brengen we je wettelijke (handels)rente en incassokosten in rekening. De hoogte van de incassokosten wordt bepaald aan de hand van de bepalingen voor incassokosten vastgelegd in Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Als IT Security Kompas vermoedt dat je onze facturen niet betaalt, mogen we onze werkzaamheden opschorten.

Beëindiging van de adviesopdracht

Omdat we samenwerken om de beste uitkomsten te behalen is het belangrijk dat we een klik hebben. Mocht onverhoopt blijken dat de klik toch ontbreekt, dan kunnen zowel jij als wij de adviesopdracht beëindigen. In dat geval betaal je uitsluitend de waarde van de door jou verkregen diensten.

Privacy en bedrijfsgeheimen

IT Security Kompas werkt nauw met jou samen en ontvangt veel bedrijfsgevoelige gegevens. Daarvoor is wederzijds vertrouwen nodig. De privacy, zowel van jouw bedrijfsinformatie als van jouw persoonsgegevens, wordt door IT Security Kompas gewaarborgd. Dit gebeurt onder meer door het up-to date houden van het ICT-systeem en met beveiliging van zowel digitale als fysieke gegevens. In de Privacyverklaring van IT Security Kompas leggen we dit nog verder uit en benoemen we ook de bewaartermijnen voor de informatie die je aan ons geeft.

Voor beide partijen geldt een voortdurende geheimhoudingsverplichting van alle vertrouwelijke (niet openbare) informatie die over en weer wordt uitgewisseld.

IT Security Kompas zal geen informatie kenbaar maken aan een derde zonder jouw voorafgaande toestemming. De enige uitzondering hierop is wanneer IT Security Kompas op grond van wet of regelgeving verplicht is informatie kenbaar te maken. Het staat IT Security Kompas vrij om jouw relatiegegevens, correspondentie en documenten in een digitaal dossier per relatie te archiveren voor haar eigen bedrijfsvoering. Daarnaast worden de ingevulde statistische data voor zover mogelijk geanonimiseerd gebruikt voor het verrichten van onderzoek en het verbeteren van onze dienstverlening.

Als je bezwaar hebt tegen het archiveren kun je dit kenbaar maken, dan worden er specifieke afspraken gemaakt hoe en wanneer jouw informatie kan worden vernietigd.

Garanties

We houden van duidelijkheid en doen wat we beloven. Voor de onlinediensten lees je op de website wat je van ons mag verwachten. Voor de overige diensten gebruiken we de offerte als afsprakenkader.

Mocht je niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan horen we dat graag meteen van je. Neem contact op met IT Security Kompas via mail (directie@itsecuritykompas.nl) of het contactformulier en beschrijf duidelijk waar je ontevreden over bent. Dan kunnen wij ons best doen om het met jou op te lossen. We laten je binnen een week weten hoe we hierover met jou in overleg gaan.

Als we er samen niet uitkomen, dan beroepen wij ons op onderstaande aansprakelijkheidsclausule. Wil je ons voor de rechter dagen, dan kiezen we voor de Rechtbank Oost-Brabant.

Aansprakelijkheid

Bovengenoemde garanties zijn bedoeld om eventuele klachten in alle redelijkheid op te lossen. Mocht dit niet tot de gewenste afwikkeling leiden waardoor je besluit om IT Security Kompas aansprakelijk te stellen, dan is de aansprakelijkheid beperkt als volgt:

IT Security Kompas is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt of geleden door derden.

IT Security Kompas levert zowel online gegenereerde rapportages als maatwerk adviezen die speciaal voor jou worden opgesteld. IT Security Kompas accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade geleden als gevolg van het gebruik van adviezen, rapportage of andere werken, voor andere doelen dan waarvoor deze zijn opgesteld.

Je kunt IT Security Kompas dus niet aansprakelijk stellen voor de beslissingen die je zelf neemt op basis van de verstrekte gestandaardiseerde rapportages en de uitwerking van plannen door jouzelf. IT Security Kompas is evenmin aansprakelijk voor beslissingen die jij neemt op basis van algemeen verstrekte informatie zoals berichten in social media en op de website. IT Security Kompas kan niet aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade (gederfde winst, gevolgschade of bedrijfsstagnatie).

IT Security Kompas baseert haar werkzaamheden op de door jou gegeven informatie. IT Security Kompas aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie die door of namens jou is verstrekt.

Kortom, je kunt IT Security Kompas alleen aansprakelijk stellen als er sprake is van directe schade bij de uitvoering van de Opdracht door IT Security Kompas als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid.

Als je niet tevreden bent over de werkzaamheden en IT Security Kompas daarvoor aansprakelijk stelt is de aansprakelijkheid beperkt tot de in rekening gebrachte en daadwerkelijk door jou betaalde vergoeding voor de uitvoering van de opdracht. Als de relatie tussen jou en IT Security Kompas al een langere periode bestaat, is het bedrag van de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal de daadwerkelijk betaalde vergoeding over de laatste drie maanden.

Auteursrecht

Adviezen, rapporten en contracten van IT Security Kompas worden met zorg opgesteld. Op deze werken zit auteursrecht van IT Security Kompas. Het staat IT Security Kompas vrij om deze werken ook voor andere doeleinden te gebruiken, zolang daarmee geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt gegeven.

Tot Slot

IT Security Kompas zal haar werkzaamheden verrichten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap. We houden ons aan de Nederlandse wetgeving en deze is dan ook op al onze werkzaamheden van toepassing.

Onze werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de dan bekende technische en organisatorische richtlijnen ten aanzien van Security. IT Security Kompas kan niet instaan voor wijzigingen van de techniek en wetenschap waardoor rapportages, adviezen en contracten achterhaald kunnen worden. In de scherpe tarieven zit geen attenderings-service of gratis updates. Wel kan IT Security Kompas jou per email informeren over security gerelateerde zaken. Voor deze email berichten kun je ook afmelden door in de betreffende email te klikken op uitschrijven.

Als je nog vragen hebt over deze algemene voorwaarden, mail gerust of vul het contactformulier in.